Adjacent Hour

Olof Nimar, Johan Österholm
20220528—20220703

Olseröds Konsthall  28 maj-3 juli, 2022. Vernissage kl 13-17, lördag 28 maj.

Vi kan med stor glädje presentera utställningen Adjacent Hour med Olof Nimar och Johan Österholm, två konstnärer vilka arbetar med fotografi som utgångspunkt och med olika processinriktningar.

Adjacent Hour / Olof Nimar & Johan Österholm 

Adjacent Hour, närliggande timme, pekar i riktning mot skymningen, den period då solljuset drar sig undan och himlen mörknar. Flera av verken i utställningen kretsar just kring dygnets konstanta pendlande mellan perioder av ljus och mörker, dag och natt. I Nimars fotografiska serie Solgång ställs ett brinnande stearinljus, det levande ljuset, mot det artificiella i form av bakgrundsbilden på en dator som förändras utifrån solens rörelse just där och då. Bilderna är tagna under samma tid på dagen, men under olika tillfällen under året. I Österholms fotografiska serie At Day’s Close fångas istället speglingen av solnedgången i en ännu slumrande gatlykta. I Lantern Smashers fokuserar Österholm istället på häckande sparvar som ockuperar gaslyktor för eget bruk, något som släcker lamporna under hela häckningsperioden och skänker ett uns mörker åter till staden. 

Gemensamt för Nimar och Österholm är likaså deras konceptuella förhållningssätt till det fotografiska mediet, samt viljan att föra samman det fotografiska med det skulpturala. För utställningen har konstnärerna konstruerat en sorts öppen väggstruktur som synliggör också ramarnas baksida. Strukturen, med sin vinkel, är inspirerad av konsthallens karakteristiska arkitektur. 

Adjacent Hour, nearby hour, points in the direction of dusk, the period when sunlight recedes and the sky darkens. Several of the works in the exhibition revolve precisely around the day’s constant oscillation between periods of light and darkness, day and night. In Nimar’s photographic series Solgång, a burning candle, the candle, is set against the artificial in the form of the background image on a computer that changes based on the sun’s movement right there and then. The pictures are taken at the same time of day, but at different times during the year. In Österholm’s photographic series At Day’s Close, the reflection of the sunset is instead captured in an even dormant street lamp. In Lantern Smashers, Österholm instead focuses on nesting sparrows that occupy gas lanterns for their own use, something that turns off the lights during the entire nesting period and gives an ounce of darkness back to the city.

Common to Nimar and Österholm is also their conceptual approach to the photographic medium, as well as the desire to combine the photographic with the sculptural. For the exhibition, the artists have constructed a kind of open wall structure that also makes the back of the frames visible. The structure, with its angle, is inspired by the art gallery’s characteristic architecture.