Standard Measure

Sylvan Lionni
20200513—20200614

Standard Measure

Sylvan Lionni

Olseröd Konsthall (scroll down for English)

Link for video lecture by Sylvan Lionni on the exhibition.

Olseröd Konsthall presenterar Standard Measure, en utställning av Sylvan Lionni. Lionni har ställt ut i USA och Europa och är känd för sina eleganta destillerade framställningar av sådana vanliga föremål som lottoblanketter, solpaneler,  sittplatsöversikter och offentliga badrumsbås. Standard Measure presenterar fyra enheter av Lionnis senaste verk som ger en inblick på de djupt övervägda visuella och konceptuella trådarna som binder dessa olika stycken samman. Utställningen innehåller verk från Lionnis två senaste serier: Stack, en samling omarbetade hopfällbara stålstolar och Standard, storskaliga, formade svarta monokroma dukar. Till detta ingår  även verk från Totem, en serie ovikta tårtkartonger, industriellt tillverkade i målad stål; och Measure, reproduktioner av fyra och sex fot långa kommersiella linjaler i aluminium.

I Stack kommer de som är bekanta med Lionnis senaste projekt att känna igen ett pågående tema: quotidianföremål som under konstnärens noggranna manipulation, teknik eller återskapande trycker sig upp mot gränsen mellan språk och objekt. Stack är gjord av hopfällbara stolar som till synes är i flöde mellan fission och fusion, bundna till varandra och trotsar tyngdkraften i orimliga genomskärningar och förvirrar tittarens lärda förväntningar på hur hopfällbara stolar staplas. I oreda och oordning i deras kombinationer framträder stolarnas formella egenskaper med kraft, betonade av deras mycket kromatiska, pulverlackade ytor. Lionni fäster vår uppmärksamhet på linjer som strömmar ut i plan, krökningar slutar i luften; hela stolen är en målning, och att se det som sådant är både olyckligt med sin torra humor och en inbjudan till en verklig utredning av målningar i det dolda.

Lionnis märkligt formade Totem-serie är reproduktioner av ovikta tårtkartonger, tillverkade i stål och veckas ut till sina ursprungliga stansade former och lämnar flikar och vecklinjer synliga. De resulterande silhuettformerna avslöjar deras mest iögonfallande funktion: en bilateral symmetri som ger dem ett obestridligt snitt, ett totemlikt utseende som i slutändan gav Lionni titeln för denna serie. Men de utbredda lådorna frammanar också ursprunget till massproduktionen av modern förpackning som vi har blivit alltför bekanta med. Den vikta kartongen uppfanns i Brooklyn i mitten av 1800-talet och blev snabbt ett billigt sätt att paketera vanliga varor på ett mer attraktivt sätt. Uppfinningen av massproducerad förpackning ledde till slut början på vad vi har förstått som slit och släng kulturen.

För Measure skapade Lionni en serie målningar som reproducerar de fyra och sex fot långa linjalerna som man kan hitta i varje järnaffär. Om man målar bilden av en linjal på en duk, blir duken en målning av en linjal. Men genom att efterlikna linjalens bredd, djup, längd och materialitet blir målningen objektet som representeras, snarare än bara en bild av det. Men Lionnis linjaler är målningar och som sådana är de särskilt representativa exempel på konstnärens hela oeuvre. De utförs med vanlig noggrannhet – stål beläggs med bilfärg och den dataskissade modellen realiseras med hjälp av ett screenprint – därigenom utesluts deras praktiska användbarhet. Deras avsiktliga positionering på väggen förbättrar ytterligare deras tredje dimension, men förstärker också deras bildnärvaro. Detta är inte en fortsättning på enkel geometrisk abstraktion. Snarare citerar Lionni medvetet från konsthistorien i verk av Blinky Palermo, Robert Mangold och René Magrittes ”Ceci n’est pas une pipe.” Dessa linjalmålningar, nästan omöjliga att skilja från sina källor, och som är lätta att avspisa som konstföremål, återspeglar Lionnis intresse av att använda måleri för att undersöka själva måleriets ontologi och förhållandet mellan måleri och den representerade världen.

I Standard reflekterar Lionni tanken på den svarta monokromen, en välutforskad, beskyddad, bespottad och återupptagen ideologisk position för modernt måleri. Konstnären har beskrivit skapandet av dessa nya svarta monokromer som en intern utmaning, ett test eller en typ av disciplin, för att mäta ens förmåga som målare att fokusera på vad som kan utgöra ett standardmåleri. Även om målningarna är fria från gesten, är de närmaste fyllda med subtila komplexiteter, förändringar i svart, den tyst fläckade ytan av köttig duk som kramar måleriets struktur i nästan lufttät precision. På avstånd hänger dessa ytor inte som visuella plan utan som koordinater, segment, paket, delningar av den vita väggen.

Liksom med de färgglada och otvetydiga ytorna av Stack och mycket av Lionnis senaste arbeten, belyser denna nya utställning konstnärens insisterande på måleri som ett konkret sätt att mäta verkligheten. Att genom att mäta världen med måleriets mätsticka, återknyter vi med bekanta ämnen och föremål som oväntade, främmande och slutligen avslöjande.

Sylvan Lionni föddes i Cuckfield, England 1973. Han fick en Bachelor of Fine Arts från School of Visual Arts 1995 och en Master of Fine Arts från Bard College 1999. Han har på senare år haft soloutställningar på Kansas Gallery, New York ; Taubert Contemporary, Berlin; och Stene Projects, Stockholm. Lionnis verk har inkluderats i utställningar på The Brooklyn Museum of Art, MoMA P.S. 1 och mumok. Hans arbete är representerat i flertalet privata, företags och offentliga samlingar inklusive General Dynamics Corporation, Daimler Art Collection, Johns Hopkins Children’s Center och National Public Art Council i Stockholm, Sverige. Han representeras av Taubert Contemporary i Berlin och Stene Projects i Stockholm.

Standard Measure

Sylvan Lionni

Olseröd Konsthall

Olseröd Konsthall presents Standard Measure, a show of recent work by artist Sylvan Lionni. Having shown broadly in the U.S. and Europe, Lionni is known for his elegantly distilled representations of such commonplace objects as lottery tickets, solar panels, stadium seating charts, and public bathroom stalls. Standard Measure presents four bodies of Lionni’s recent work that afford a look at the deeply considered visual and conceptual threads that tie these diverse pieces together. The exhibition includes works from Lionni’s two most recent series: Stack, a collection of altered folding steel chairs, and Standard, large scale, shaped black monochrome canvases. Accompanying these are works from Totem, a series of unfolded cake boxes, industrially produced in painted steel; and Measure, reproductions of four- and six-foot aluminum commercial rulers.

In Stack, those familiar with Lionni’s recent projects will recognize an on-going theme: quotidian objects that, under the artist’s careful manipulation, engineering, or recreation, press themselves up against the border between language and object. Made of folding chairs that are seemingly in flux between fission and fusion, glommed together and defying gravity in preposterous intersections, Lionni confounds the viewer’s learned expectations of how folding chairs stack. In the disarray and disorder of their combinations, the formal qualities of the chairs emerge en force, emphasized by their highly chromatic, powder-coat surfaces. Lionni draws our attention to lines spilling into planes, curvatures terminating in mid-air; the whole chair is a painting, and seeing it as such is both sinister in its dead-pan humor and an invitation to a real investigation of paintings hidden in plain sight.

Lionni’s curiously shaped Totem series are reproductions of unfolded cake boxes, produced in steel and unfolded to their original flatter die-cut forms leaving tabs and fold lines exposed. The resulting silhouetted forms reveal their most conspicuous feature: a bilateral symmetry that gives them an undeniable sectioned, totemic appearance which ultimately provided Lionni with the title for this series. However, the unfolded boxes also conjure the origins of the mass production of modern packaging which we have become all too familiar with. The folded carton was invented in Brooklyn in the mid nineteenth century, and quickly became an inexpensive way to package common goods in a more attractive way. The invention of mass produced packaging ultimately sparked the beginnings of what we have come to understand as disposable culture.

For Measure, Lionni created a series of paintings that reproduce the four- and six-foot aluminum rulers one might find at any hardware store. If one paints the image of a ruler on a canvas, the canvas becomes a painting of a ruler. However, by mimicking the ruler’s width, depth, length, and materiality, the painting becomes the object represented, rather than merely a depiction of it. But Lionni’s rulers are paintings and as such they are particularly representative examples of the artist’s entire oeuvre. Executed with habitual precision—steel is coated with automotive paint and the computer-sketched model realized by means of screen printing—their practical usefulness is thereby precluded. Their deliberate positioning on the wall further enhances their third dimension, but also amplifies their pictorial presence. This is not a continuation of simple geometric abstraction. Rather, Lionni deliberately quotes from the history of art, in works by Blinky Palermo, Robert Mangold, and René Magritte’s “Ceci n’est pas une pipe.” These ruler paintings, nearly indistinguishable from their sources, and easy to dismiss as art objects, reflect Lionni’s interest in using painting to examine the ontology of painting itself, and the relationship between painting and the represented world.

In Standard, Lionni reflects upon the notion of the black monochrome, a well explored, championed, bemoaned, and resurging ideological position of modern painting. The artist has described the making of these new black monochromes as an internal challenge, a test or kind of discipline, to measure one’s ability as a painter to focus on what might constitute a default mode of painting. Though free of gesture, up-close the paintings are pregnant with subtle complexities, changes in black, the quietly flecked surface of fleshy canvas hugging the structure of the painting in nearly airtight precision. At a distance, these surfaces hang not as visual planes but as coordinates, segments, parcels, divisions of the white wall.

 

As with the brightly colored and unambiguous surfaces of Stack and much of Lionni’s recent activity, this new exhibition highlights the artist’s insistence on painting as a tangible way to measure reality. That by measuring the world in the meter-stick of painting, we re-engage with familiar subjects and objects as unexpected, alien, and ultimately revelatory.

Sylvan Lionni was born in Cuckfield, England in 1973. He earned a Bachelor of Fine Arts from the School of Visual Arts in 1995 and a Master of Fine Arts from Bard College in 1999. He has had recent solo exhibitions at Kansas Gallery, New York; Taubert Contemporary, Berlin; and Stene Projects, Stockholm. Lionni’s work has been included in exhibitions at The Brooklyn Museum of Art, MoMA P.S. 1, and mumok. His work is represented in many private, corporate, and public collections including General Dynamics Corporation, The Daimler Art Collection, Johns Hopkins Children’s Center, and The National Public Art Council in Stockholm, Sweden. He is represented by Taubert Contemporary in Berlin and Stene Projects in Stockholm.