Smoke Signals

Alexandra Karpilovski
20220709—20220814

Smoke Signals Alexandra Karpilovski
9 juli-14 augusti, 2022 Vernissage 9 juli kl 13-17

Olseröds Konsthall kan med glädje presentera utställningen Smoke Signals av Alexandra Karpilovski (f. 1988, Kyiv, Ukraina), familjen kom till Sverige 1991 och bosatte sig i Stockholm. Tog examen på Gerrit Rietveld Akademie, 2014, i Amsterdam, Nederländerna. Hon är baserad i Stockholm och Bergamo

I denna utställning kommer vi att få ta del av Karpilovskis multidisciplinära praktik där hon tar hela konsthallsrummet i besittning. Hennes svepande, stiliserade teckningar av kvinnor är fascinerande i sin enkelhet samtidigt som målningarna visar upp en mer polykrom komplexitet.

Alexandra beskriver processen:
/
Röksignaler, puff puff, låt det gå, hör de ändå.

En pilgrimsfärd eller en flykt, ett sökande eller ett tecken, en stilla oas, en stillbild i rörelse. Observationer i frysta ögonblick på resande fot, ett landskap för de som inte står stilla och det som är i uppror. Ett ordnat kaos eller vice versa. Scener för alla där alla får ta plats, lättillgängliga och svåra, beroende på vem som ser med idel öra.

En plats där människor möts och får rymd till att gå i solitär. En plats för alla sinnen, ett kollektivt minne, ett växlande humör som belyser det sköra och gemensamma i våra själsliga vrån.
Att ställa frågor och dra slutsatser i ett.

All närvaro ger fullständig lättnad och befrielse?
Att vara medveten och ändå ignorera?
Att växla upp eller ner, att släppa taget, att hålla kvar. Att färdas i och med.

Jag skapar miljö och atmosfär. Scener och podier där känslor får ta största plats, där aktrisen aldrig dör, där varje besökare får skina eller se på. Med små medel skapa ambiance. Bilder där varje ögonblick är en hymn.

Röksignaler, puff puff, låt det gå, hör de ändå. /

Konstnären kommer att vara på plats vid vernissagen.

Öppettider: onsdag-söndag, 12-17.

www.olserdskonsthall.se

Kontakta Axel eller Anette Mörner för mer info och bilder. axel@olserodskonsthall.se 0704915977 anette@anettemorner.com

——————————————————————————————————-

Smoke Signals (English text)

Alexandra Karpilovski

July 9-August 14, 2022

Vernissage July 9 at 1-5 p.m

Olseröds Konsthall is pleased to present the exhibition Smoke Signals by Alexandra Karpilovski (b. 1988, Kyiv, Ukraine), the family came to Sweden in 1991 and settled in Stockholm. Graduated from Gerrit Rietveld Akademie, 2014, in Amsterdam, Netherlands. She is based in Stockholm and Bergamo.

In this exhibition, we will get to take part in Karpilovski’s multidisciplinary practice where she takes possession of the entire art gallery space. Her sweeping, stylized drawings of women are fascinating in their simplicity, while the paintings display a more polychrome complexity.

Alexandra describes the process:

/

Smoke signals, puff puff, let it go, they still hear.

  

A pilgrimage or an escape, a search or a sign, a quiet oasis, a still image in motion. Observations in frozen moments on the move, a landscape for those who do not stand still and that which is in rebellion. An orderly chaos or vice versa. Scenes for everyone where everyone can take their place, accessible and difficult, depending on who is watching with an open ear.

A place where people meet and have space to go in solitary. A place for all senses, a collective memory, a changing mood that highlights the fragile and common in our soul corners.

Asking questions and drawing conclusions in one.

All presence brings complete relief and liberation?

To be aware and yet ignore?

To shift up or down, to let go, to hold on. To travel in and with.

I create environment and atmosphere. Stages and podiums where emotions can take center stage, where the actress never dies, where every visitor can shine or watch. Create ambiance with small means. Pictures where every moment is an anthem.

Smoke signals, puff puff, let it go, they still hear.

/

The artist will be present at the opening.

Opening hours: Wednesday-Sunday, 12-5pm.

www.olserdskonsthall.se

Contact Axel or Anette Mörner for more info and pictures.

axel@olserodskonsthall.se 0704915977

anette@anettemorner.com