Fyra telegram och en novell

Maria Finn
20160618—20160807

Maria Finn – Fyra telegram och en novell

Olseröds Konsthall 18 juni-7 augusti, 2016

Scroll for English version

I sin utställning på Olseröds konsthall visar Maria Finn en serie arbeten, som alla innehåller berättande element. Julio Cortazars novell Blow-Up” är utgångspunkt för en serie teckningar med novellens spanska titel, ”Las babas del diablo” (2009), vilket betyder djävulens saliv. Novellen handlar om att vi själva skapar betydelser genom vårt seende, vilket går igen i utställningens andra arbeten.

I serierna ”Honeysuckle” (2014) och ”Telegram” (2016) sammanställer Finn textilmönster med referenser till psykoanalys för att framhäva att det som vi ser är färgat av våra erfarenheter, och därmed blir varje läsning unik. I ”Honeysuckle” kombinerar Finn ett mönster av William Morris med citat från Anna Freuds text ”About Losing and Being Lost”, som behandlar hur barn medvetet mister ägodelar när de känner sig oönskade. Morris’ mönster ”Honeysuckle” försvinner successivt i teckningarna och efterlämnar ett tomrum. I serien ”Telegram” använder Finn sig av olika mönster av Josef Frank, som kombineras med telegram mellan Sigmund Freud och Anna Freud från mellankrigstiden. Telegrammens korta meddelande förmedlar en tid där kommunikation tog längre tid än idag, samtidigt som texterna påminner om det språk som vi använder när vi skickar sms till varandra. Josef Franks mönster avbildas i svart-vita toner som skalar av motiven och låter dem framträda som bilder av en stiliserad natur. Finn undanhåller i sina tolkningar detaljer och denna frånvaro förmedlar en saknad och melankoli över vad som gått förlorat. 

I det platsspecifika verket ”Catleya” (2016) uppförstorar Finn detaljer från Josef Franks mönster med samma namn så att det får mindre igenkännbara proportioner och framstår som något okänt och otryggt, i motsättning till det ombonade intryck som Franks mönster normalt ger.

 

English version:

Maria Finn – Four Telegrams and One Short Story

Olseröds Konsthall 18 June-7 August, 2016

 In her exhibition at Olseröds Konsthall Maria Finn will show a series of works that contains narrative elements. The short story “Blow-up” by Julio Cortazar is the basis for a series of drawings with its spanish title, “Las babas del diablo” (2009), which means the devil’s droole. The short story concerns our ability to create importance through our visual sense, which recur in other works in the exhibition.

In the series “Honeysuckle” (2014) and “Telegram” (2016) Finn compiles textilepatterns with psychoanalytic references to accentuate that what we see is tainted by our background and therefore every interpretation is unique. In “Honeysuckle” Finn combines the pattern of William Morris together with quotes from a text by Anna Freud: “About Losing and Being Lost”, which discuss how children deliberately loses personal effects when they feel undesirable. The “Honeysuckle” pattern of Morris disappears gradually in the drawings and leaves a void. In the series “Telegram”, Finn uses different patterns by Josef Frank, which she combines with the telegrams that was sent and received between Sigmund Freud and Anna Freud during the inter-war period. The short messages of the telegram stems from a time when communication had a longer time spam than today, concurrently the texts reminds us of the language we use today with textmessages via mobilephones (sms).

The patterns of Josef Frank are depicted in black and white hues in a refined and stylized version of nature. Finn withholds details in her renditions and this absence presents us with the feeling of missing something and melancholy.

In the sitespecific work “Catleya” (2016), Finn enlarge details from the Catleya pattern of Josef Frank, which gives us less recognizable proportions and appear unfamiliar and unsafe, as opposed to the warmth and coziness Frank’s patterns usually provide.