Adjacent Hour

Olof Nimar, Johan Österholm
20220528—20220703

Olseröds Konsthall  28 maj-3 juli, 2022.

Vi kan med stor glädje presentera utställningen Adjacent Hour med Olof Nimar och Johan Österholm, två konstnärer vilka arbetar med fotografi som utgångspunkt och med olika processinriktningar.

Adjacent Hour / Olof Nimar & Johan Österholm 

Adjacent Hour, närliggande timme, pekar i riktning mot skymningen, den period då solljuset drar sig undan och himlen mörknar. Flera av verken i utställningen kretsar just kring dygnets konstanta pendlande mellan perioder av ljus och mörker, dag och natt. I Nimars fotografiska serie Solgång ställs ett brinnande stearinljus, det levande ljuset, mot det artificiella i form av bakgrundsbilden på en dator som förändras utifrån solens rörelse just där och då. Bilderna är tagna under samma tid på dagen, men under olika tillfällen under året. I Österholms fotografiska serie At Day’s Close fångas istället speglingen av solnedgången i en ännu slumrande gatlykta. I Lantern Smashers fokuserar Österholm istället på häckande sparvar som ockuperar gaslyktor för eget bruk, något som släcker lamporna under hela häckningsperioden och skänker ett uns mörker åter till staden. 

Gemensamt för Nimar och Österholm är likaså deras konceptuella förhållningssätt till det fotografiska mediet, samt viljan att föra samman det fotografiska med det skulpturala. För utställningen har konstnärerna konstruerat en sorts öppen väggstruktur som synliggör också ramarnas baksida. Strukturen, med sin vinkel, är inspirerad av konsthallens karakteristiska arkitektur. 

Johan: 

En klar natt 1994 skakades Los Angeles av en jordbävning som orsakade ett strömavbrott över hela staden. Snart började nödnummer bli nedringda av omskakade och häpna invånare som rapporterade att ett ovanligt moln syntes ovanför staden. Det molnet visade sig vara Vintergatsbandet, som dittills sedan länge dolts för människors blickar av ljusföroreningar från stadens ljus. Det som tidigare varit helt centralt bland världens civilisationer – natthimlen – hade dolts och fallit i glömska. Johan Österholm har de senaste åren arbetat med natten, natthimlens och astronomins med fokus på nätternas tilltagande upplysthet. Flertalet av verken och projekten har använt sig av fotografi och fotografiska emulsioner som medium för att låta nattens dunkla sken lämna avtryck i ljuskänsliga material. I verken Safelight har gatlyktornas skyddsglas ersatts med rödfärgade glas likt de som används i mörkrumsbelysning. Lampan producerar ljus i områden av spektrumet som inte kommer att påverka ljuskänsliga material som film och fotopapper. I Österholms röda skyddsglas ryms dock bilder av nebulosor, de gigantiska lysande gasmoln som är stjärnors födelseplats. 

Olof: 

Med ett starkt intresse för fotografiska och måleriska traditioner undersöker Nimar stillebenfotografiet. Motiven, även de traditionsbundna, är ofta vardagsföremål såsom frukter, växter och blommor. Bakgrunden står ofta som en kontrast till motivet, eller endast isolerar objektet med en enkel kulör för lämna motivet till att på egen hand skapa sin berättelse. I bildserien Stilleben (handske) som visas här på Olseröds konsthall har idén varit att porträttera ett föremål kastat i luften och fotografera just i det tillfälle där föremålets banan bryts från att färdas uppåt till neråt. Den stund då hastigheten är som lägst, kanske till och med stillastående för en mikrosekund? Mörkret som omger den svävande handsken är inte brist på dagsljus utan istället kamerans val. Mer ljus hinner helt enkelt inte komma in under den korta tid som kameralinsen har på sig att hitta fokus. 

Johan Österholm (f. 1983) tog sin masterexamen från Malmö Konsthögskola 2016. Tidigare och kommande utställningar inkluderar: Luminous Reign, Kosminen, Helsinki (2021), Untitled Lantern Pieces, Landskrona Konsthalls Skulpturpark (2021), The Stars Below, Galleri Box, Göteborg, (2021), Space Works, Tammerfors Konstmuseum (2020), Ethereal Dwellings, Alta Art Space, Malmö (2020), Moonlight, Hasselblad Center (2019), Back to the Future, Foam, Amsterdam, C/O Berlin & Mai Manó Ház, Budapest (2018-2019), Screens and Mirrors, Borås Konstmuseum (2016) och La Camera: On the Materiality of Photography, Palazzo De’ Toschi, Bologna (2016). Han har blivit utvald för en rad konstnärsresidens, nu senast Iaspis, Stockholm (2020) och Künstlerhaus Bethanien, Berlin (2018). 

Olof Nimar (f. 1985) tog sin masterexamen från Malmö Konsthögskola 2011. Tidigare och kommande utställningar inkluderar: For your eyes only, Ystad Konstmuseum, Ystad (2022), Andy’s Gallery, Stockholm, 2022, 3 klockor, Galleri Format, Malmö, Kära besökare, Gislaveds Konsthall, Gislaved (2021-2022), Ingen värld förutom världen, Italienska Palatset, Växjö (2021), Mellan tre ngrar, Åstorps Konsthall, 2020, Songs for Sigge, Celsius Projects, Malmö (2020), Slungad i groddammen, Galleri Ping-Pong, Malmö (2019), Installment no. 21, Fonderie Darling, Montreal (2019), Dinner, Sandvand, Köpenhamn (2018), Vått hår, Gislaveds Konsthall, Gislaved (2018), Goya Curtain, Tokyo (2017). 

English text:

Adjacent Hour, nearby hour, points in the direction of dusk, the period when sunlight recedes and the sky darkens. Several of the works in the exhibition revolve precisely around the day’s constant oscillation between periods of light and darkness, day and night. In Nimar’s photographic series Solgång, a burning candle, the candle, is set against the artificial in the form of the background image on a computer that changes based on the sun’s movement right there and then. The pictures are taken at the same time of day, but at different times during the year. In Österholm’s photographic series At Day’s Close, the reflection of the sunset is instead captured in an even dormant street lamp. In Lantern Smashers, Österholm instead focuses on nesting sparrows that occupy gas lanterns for their own use, something that turns off the lights during the entire nesting period and gives an ounce of darkness back to the city.

Common to Nimar and Österholm is also their conceptual approach to the photographic medium, as well as the desire to combine the photographic with the sculptural. For the exhibition, the artists have constructed a kind of open wall structure that also makes the back of the frames visible. The structure, with its angle, is inspired by the art gallery’s characteristic architecture.

 

Johan:

One clear night in 1994, Los Angeles was shaken by an earthquake that caused a power outage across the city. Soon, emergency numbers began to be dialed by shaken and amazed residents who reported that an unusual cloud was visible above the city. That cloud turned out to be the Milky Way band, which until then had long been hidden from people’s eyes by light pollution from the city’s light. What had previously been central to the world’s civilizations – the night sky – had been hidden and forgotten. In recent years, Johan Österholm has worked with the night, the night sky and astronomy with a focus on the increasing enlightenment of the nights. Most of the works and projects have used photography and photographic emulsions as a medium to let the night’s dim light leave an impression in light-sensitive materials. In the Safelight works, the protective glass of street lamps has been replaced with red-colored glass similar to those used in darkroom lighting. The lamp produces light in areas of the spectrum that will not affect light-sensitive materials such as film and photo paper. However, Österholm’s red protective glass contains images of nebulae, the giant luminous gas clouds that are the birthplace of stars.

Olof:

With a strong interest in photographic and pictorial traditions, Nimar examines still life photography. The motifs, even the traditional ones, are often everyday objects such as fruits, plants and flowers. The background often stands as a contrast to the motif, or only isolates the object with a simple color to leave the motif to create its own story. In the photo series Stilleben (glove) shown here at Olseröd’s art gallery, the idea has been to portray an object thrown into the air and photograph precisely at the time when the object’s path is broken from traveling upwards to downwards. The moment when the speed is at its lowest, maybe even stationary for a microsecond? The darkness that surrounds the floating glove is not a lack of daylight but instead the camera’s choice. More light simply does not have time to come in during the short time that the camera lens has to find focus.

För ytterligare information och bilder var vänlig kontakta:

Axel Mörner: axel@olserodskonsthall.se 

Tel: 0704915977

Anette Mörner: anette@anettemorner.com

Bild Olof Nimar-Solgång (januari), 2022.

Bild Johan Österholm-Lantern Smashers (Wien Mast), 2018.